Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Deze voorwaarden worden u op verzoek toegezonden en zijn tevens via de link te downloaden.

LEVERINGSVOORWAARDENDISCLAIMER

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden in deze disclaimer.

 • Email
 • Emailberichten (incl. bijlagen) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als een bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk     verzocht dit aan de afzender te melden.
 • Het is niet toegestaan om e-mailberichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken danwel te verspreiden.
 • WK Hydraulics B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in berichten niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals     indien er schade ontstaat ten gevolge van e-mailberichten. • Aansprakelijkheid
 • De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.
      Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
 • WK Hydraulics B.V. besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de site bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid     waarmee dit gedaan wordt, kan WK Hydraulics B.V niet garanderen dat alle getoonde informatie geheel juist, volledig dan wel actueel is.
 • WK Hydraulics B.V. garandeert evenmin dat deze site foutloos of ononderbroken functioneert.
 • WK Hydraulics B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van,
      het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove     nalatigheid aan de zijde van WK Hydraulics B.V.
 • Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN,     gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
      Deze voorwaarden worden u op verzoek toegezonden en zijn tevens via de site te downloaden.
 • Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze     website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. • Privacy
 • WK Hydraulics B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft     altijd vertrouwelijk zal worden behandeld. • Eigendomsrechten
 • WK Hydraulics B.V. behoudt alle rechten (waaronder auteurs- en merkrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie     (waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo's).
 • Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze     website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WK Hydraulics B.V. over te nemen, te verveelvoudigen of op welke wijze dan ook
      te distribueren of openbaar te maken.